Na stránke Elektronické služby sa nachádzajú elektronické formuláre, ktoré sa využívajú pri podávaní úkonov a písomností voči Slovenskému pozemkovému fondu podľa § 34d ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Kto musí a kto môže používať elektronické služby Slovenského pozemkového fondu

Elektronické formuláre sú povinní použiť právnické osoby a podnikatelia, ak na SPF podávajú žiadosť o prevod správy, prevod vlastníckeho práva, zámenu pozemkov, zriadenie vecného bremena, nájom pozemkov alebo stanovisko ku konaniu podľa stavebných predpisov.

Elektronické formuláre môže využiť dobrovoľne aj každý občan, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku a občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) s kvalifikovaným certifikátom (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Dôležité predpoklady úspešného elektronického podania

Ak žiadosť podávate

 • ako fyzická osoba, alebo štatutár právnickej osoby, autorizujete sa pomocou eID.
 • ako poverený zamestnanec žiadateľa, prihlasujete sa ako fyzická osoba cez svoje eID. Svoje oprávnenie konať za zamestnávateľa musíte vo formulári doložiť poverením podpísaným kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • ako splnomocnenec na základe plnomocenstva alebo ako mandatár na základe mandátnej zmluvy prihlasujete sa ako fyzická osoba cez svoje eID. Svoje oprávnenie, v rozsahu ktorého konáte za splnomocniteľa alebo mandanta, musíte vo formulári doložiť plnomocenstvom alebo mandátnou zmluvou s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo scanom plnomocenstva alebo mandátnej zmluvy s úradne osvedčeným podpisom. Úradne osvedčený podpis sa nevyžaduje, ak je plnomocenstvo udelené advokátovi alebo mandátna zmluva uzatvorená s advokátom. V prípade substitučného plnomocenstva sa dokladujú všetky udelené plnomocenstvá.

Fyzické osoby, ktoré môžu podať konkrétne žiadosti iba v písomnej podobe, tak urobia ich vyplnením podľa priložených vzorov dostupných na stránke https://pozfond.sk/o-nas/tlaciva-a-ziadosti/ a zaslaním na centrálnu podateľňu SPF na adresu Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava.

Žiadosť o prevod správy, o prevod vlastníckeho práva, o zámenu alebo o zriadenie vecného bremena

Formulár je možné využiť na podanie žiadosti o:

 • prevod správy,
 • prevod vlastníckeho práva,
 • zámenu pozemkov,
 • zriadenie vecného bremena alebo uzatvorenie dohody o poskytnutí jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena zo zákona alebo za zákonné obmedzenie vlastníckeho práva,
 • kúpu budovy alebo kúpu budovy a pozemku podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Predmetom žiadosti môžu byť výlučne nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF, alebo pozemky nezistených vlastníkov, ku ktorým je na liste vlastníctva zapísaná správa SPF. Na uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva nie je právny nárok s výnimkou zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách. Dovoľujeme si upozorniť, že SPF je oprávnený nakladať s pozemkami vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov iba v rozsahu, ktorý mu umožňujú platné právne predpisy.

Viac informácií o možnosti prevodov alebo zámeny nájdete na webovej stránke: https://pozfond.sk/prevod

Podať žiadosť

Žiadosť o prenájom pozemku

Formulár je možné využiť na podanie žiadosti o:

 • nájomnú zmluvu,
 • zmenu identifikačných údajov,
 • dodatok o zvýšení alebo znížení výmery,
 • inventarizačný dodatok,
 • ukončenie nájomnej zmluvy,
 • inú transakciu týkajúcu prenájmu pozemku.

Predmetom žiadosti môžu byť výlučne nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF, alebo pozemky nezistených vlastníkov, ku ktorým je na liste vlastníctva zapísaná správa SPF. Dovoľujeme si upozorniť, že SPF je oprávnený nakladať s pozemkami vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov iba v rozsahu, ktorý mu umožňujú platné právne predpisy.

Viac informácií o možnosti prevodov alebo zámeny nájdete na webovej stránke: https://pozfond.sk/najom

Podať žiadosť

Žiadosť o vydanie stanoviska ku konaniu podľa stavebného zákona

Formulár je možné využiť na podanie žiadosti o:

 • vydanie vyjadrenia pre účely územného, stavebného konania, resp. iného konania podľa stavebného zákona:
  • územné rozhodnutie,
  • stavebné povolenie,
  • kolaudačné rozhodnutie,
 • vydanie vyjadrenia pre účely konania k dodatočnému povoleniu stavby,
 • vzdanie sa práva podať odvolanie,
 • zmenu druhu pozemku:
  • zosúladenie skutočného stavu so stavom vedenom v katastri nehnuteľnosti,
  • legalizácia stavby,
  • realizácia novej stavby,
  • dočasné odňatie pôdy.

Predmetom žiadosti môžu byť výlučne nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe SPF, alebo pozemky nezistených vlastníkov, ku ktorým je na liste vlastníctva zapísaná správa SPF. Dovoľujeme si upozorniť, že SPF je oprávnený nakladať s pozemkami vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov iba v rozsahu, ktorý mu umožňujú platné právne predpisy.

Viac informácií o možnosti prevodov alebo zámeny nájdete na webovej stránke: https://pozfond.sk/stanovisko-a-vecne-bremeno

Podať žiadosť

Všeobecná žiadosť

Všeobecnú žiadosť je možné zadať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Kliknutím na tlačidlo nastane presmerovanie na príslušný formulár ÚPVS. Na formulári je potrebné zvoliť ako poskytovateľa Slovenský pozemkový fond a kliknúť na tlačidlo Prejsť na službu. Všetky relevantné miesta sú vyznačené na obrázku nižšie.

Podať žiadosť